תקנון שימוש באתר

 1. כללי

1.1.         אתר האינטרנט https://ascarit.com (להלן: “האתר”), המופעל על ידי חברת אסכרית בע”מ ח.פ 5135824297 מרחוב מבואות 9א, סביון (להלן: “החברה”), משמש כחנות מקוונת לרכישת תוסף תזונה צמחי הידוע בשם “אסכרקס” המשווק על ידי החברה (להלן: “המוצר”) וחבילות שירותים (כהגדרתן להלן). 

1.2.         הוראות תקנון זה (להלן: “התקנון”) והוראות מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: “מדיניות הפרטיות”) יחולו על כל שימוש של משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתבוצע על ידי לקוח באמצעות האתר. https://ascarit.co.il/privacy/

הלקוח מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות במלואם, ובעיון.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות, וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

1.3.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תקנון זה, מפעם לפעם, עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ללקוח. מועד תחילת תוקפו של השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף לתקנון המעודכן.

1.4.         החברה רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה של האתר, לרבות כל פריט תוכן המוצג במסגרתו, להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את אופן העברת המידע או כל מאפיין אחר באתר.

1.5.         החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להגביל כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין.

1.6.         הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

 1. השימוש באתר

2.1.         הלקוח מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב על פי דין. מובהר כי על הלקוח להיות בן 18 לפחות על מנת להיות כשיר לעשות שימוש באתר.

2.2.         אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ללא קבלת אישור בכתב מהחברה. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3.         אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

2.4.         הלקוח מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר לקוח רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

2.5.         מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל הזמנות שבוצעו באתר ו/או למנוע מכל לקוח להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפר את תנאי תקנון זה ו/או אם פעל בניגוד להוראות הדין ו/או אם מסר פרטים שגויים ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. המוצר

3.1.         מובהר במפורש כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצר הינו בגדר מידע כללי בלבד, אינו ממצה את כל תכונותיו ו/או הרכבו של המוצר ואינו מהווה ייעוץ רפואי או מקצועי. למען הסר ספק, המידע וההמלצות באתר אינן מיועדים להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהי, ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. החברה ממליצה להיוועץ עם רופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה בכלל ובמוצר בפרט.

יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף למוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא. שימוש וצריכה של המוצר הנמכר באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.

3.2.         החברה רשאית לשנות בכל עת את המוצר המוצג באתר, להחליף את המוצר או להפסיק מכירה או הצגה של המוצר באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצר המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

 1. חבילות השירותים

5.1.         החברה רשאית להציע מעת לעת חבילות הכוללות את רכישת המוצר בתוספת מפגשי ייעוץ וליווי תזונתי עם תזונאית – דיאטנית (להלן: “ספקית השירותים”) ביחס לשימוש במוצר ושילובו בתזונה הכוללת של הלקוח וזאת בהתאם לתנאים שיפורטו באתר (להלן בהתאמה: “מפגשי ייעוץ” ו- “חבילות השירותים”).

5.2.         מפגשי הייעוץ יערכו במועדים שיתואמו בין הלקוח לספקית השירותים. החברה מאפשרת ללקוחות אשר רכשו חבילת שירותים לשנות את מועדי מפגשי הייעוץ באמצעות הודעה מראש לספקית השירותים לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד מפגש הייעוץ. מובהר כי לא יתאפשרו שינויים בהודעה קצרה יותר ולקוח אשר לא יופיע למפגש ייעוץ, ללא מתן הודעה מראש כנדרש, יחשב כמי שמימש את זכאותו למפגש הייעוץ כאמור.

5.3.         מובהר כי החברה תשאף לכך כי מלוא מפגשי הייעוץ אשר רכש הלקוח במסגרת חבילת שירותים יערכו על ידי אותה ספקית שירותים אליה הופנה על ידי החברה אך החברה אינה מחויבת לכך ותהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, להפנות את הלקוח למפגשי ייעוץ שיערכו על ידי ספקית שירותים חלופית מטעמה.

5.4.         מובהר כי ספקית השירותים הינה קבלן עצמאי וכי לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד או יחסי שליחות או נאמנות או סוכנות או שותפות בין החברה לספקית השירותים ו/או מי מטעמה. ספקית השירותים לא מוסמכת לייצג את החברה ו/או להתחייב בשמה בפני הלקוח ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכל מצג ו/או התחייבות כאמור יהיה חסר כל תוקף ולא יחייב את החברה בכל צורה ואופן.

5.5.         מוסכם במפורש כי ספקית השירותים תהא האחראית היחידה והבלעדית כלפי הלקוח, לכל נזק, הוצאה, חבות, אובדן ו/או הפסד, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מכל מעשה או מחדל של ספקית השירותים בקשר עם אספקת השירותים בהתאם לחבילות השירותים.

למען הסר ספק מובהר כי החברה לא נתנה ולא תיתן כל הבטחה, ערובה או מצג כלשהו ביחס לשירותים שיינתנו ללקוח על ידי ספקית השירותים במסגרת חבילת השירותים וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

 1. המחירים באתר

6.1.         מחירים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד השלמת ההזמנה. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם ללא כל הגבלה. .

6.2.         במקרה של שינוי סל המוצרים לפני השלמת ההזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם לשינוי ולמחירים, למבצעים ולהטבות שבתוקף במועד השינוי. מובהר כי המחירים התקפים הינם המחירים המופיעים בעת השלמת הליך ההזמנה.

6.3.         מוצרים ו/או חבילות שירותים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד השלמת הליך ההזמנה באתר.

6.4.         מוצרים ו/או חבילות שירותים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד השלמת הליך ההזמנה.

6.5.         כל המחירים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים המוצעים בכל ערוץ מכירה או שיווק אחרים.

6.6.         מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

 1. ההזמנה באתר

7.1.         השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מובהר כי רכישת מוצרים ו/או חבילות שירותים  באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד של הלקוח ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר כלשהו ו/או חבילת שירותים כלשהי. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) ו/או חבילות השירותים שיוכל כל לקוח לרכוש בכל הזמנה או סדרת הזמנות באתר. בנוסף, החברה שומרת את זכותה להגביל, למנוע ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיקבעו על-ידי החברה), כאלה שבוצעו במסגרת הזמנה או סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.

7.2.         במסגרת הליך ההזמנה לחבילת שירותים יתבקש הלקוח יתבקש הלקוח לבחור את המוצרים ו/או חבילת השירותים המבוקשים על ידו.

במסגרת הליך ההזמנה לחבילת שירותים יתבקש הלקוח למסור גם את אופן אספקת חבילת השירותים המבוקשת (באמצעות מפגש פיזי או שיחת ווידאו), ויתר תנאי אספקת השירותים המבוקשים על ידו, ובכלל זאת תכולה, היקפים, מועדים, מאפיינים, דרישות מיוחדות נוספות ותנאים נוספים לפי העניין. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לאשר את בקשות הלקוח לחבילת השירותים.

7.3.         כמו כן, במסגרת הליך ההזמנה יידרש הלקוח לבחור את אמצעי התשלום בעבור המוצר ו/או חבילת השירותים.

התשלום באתר זה יכול להתבצע, במלואו, הרכישות באתר יכולות להיות מבוצעות באמצעות שימוש בכרטיסי האשראי המכובדים על ידי החברה (ככל שכרטיס האשראי של הלקוח לא מכובד על ידי החברה תופיע הודעה מתאימה בעת השלמת תהליך הרכישה) וכן באמצעות Paypal בסליקה דרך האתר או על ידי תשלום טלפוני בכרטיסי האשראי המכובדים על ידי החברה, מול נציג החברה.

כמו כן, לאחר תיאום מול נציג החברה ניתן לבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון החברה: בנק לאומי (10), סניף 837, חשבון 506700.

ניתן לשלם באמצעות המחאות ומזומן במעמד רכישה במשרדי החברה בלבד.

7.4.         בעת ביצוע הזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה לחברה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

7.5.         מובהר כי הצעת המוצרים וחבילות השירותים באתר ו/או קליטת ההזמנה על ידי החברה אינה מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים ו/או חבילות שירותים. קבלת הזמנה מאת הלקוח תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח אישור הזמנה ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד ההזמנה ו/או לזמינות חבילות השירותים ובהתאם להוראות תקנון זה.

7.6.         רישומי מחשבי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.7.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

 1. אספקת המוצרים

8.1.         ניתן לקבל את המוצרים הנרכשים באתר בדרכים הבאות:

8.1.1.     שילוח עד הבית בתוך חמישה ימי העסקים לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה באמצעות משלוח לכתובת אותה ציין הלקוח בעת השלמת הליך ההזמנה, ובלבד שאינה נכללת ביעדים מרוחקים או ביעדים להם לא קיימים לחברה שירותי שילוח. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר נקלטו ואושרו).

8.1.2.     איסוף עצמי של המוצרים שנרכשו באתר ממחסני החברה בכתובת רחוב המבואות 9א, סביון וזאת בתיאום מראש בלבד. על הלקוח לאסוף את המוצרים ממחסני החברה עד ולא יאוחר מ- 5 ימי עסקים ממועד הודעת החברה כי ההזמנה מוכנה לאיסוף.

8.2.         החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונות, פגעי מזג אויר, מצבי חירום ביטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ”ב. כמו כן, החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב הנובע מקושי ליצור קשר עם הלקוח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצרים. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו.

8.3.         בעת האספקה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה וייפוי כוח מטעם בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת המוצרים וזאת כתנאי למסירת המוצרים.

 1. מדיניות ביטול והחזרות

9.1.         מובהר כי לא תתאפשר החזרת מוצרים שהחוק ונהלים שונים של משרד הבריאות אוסרים על החזרתם כגון תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ”א-1981).

9.2.         ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ולהחזיר מוצר שלא נפגם, שלא נעשה בו שימוש, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן (נציג משירות הלקוחות יחזור אליך להמשך תהליך ביטול ההזמנה).

9.2.1.     שליחת הודעה על ידי לחיצה על הלינק ביטול הזמנה בעמוד הראשי באתר, בחירת “ביטול הזמנה” ומילוי פרטים.

  https://ascarit.co.il/ביטול-עסקה-אסכרית-אסכרקס

9.2.2.     פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-9645010 / 2493* (ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-18:00)

9.2.3.     שליחת דואר רשום לחברה לרחוב מבואות 9א, סביון.

9.2.4.     שליחת פקס למס’: 03-9521822

לקוח המבקש להודיע לחברה על ביטול הזמנה לעשות ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, שם המוצר ו/או חבילת השירותים, תאריך הרכישה ואמצעי התקשרות עמו. בכל מקרה של ביטול עסקה החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג לחברה גם העתק חשבונית המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

9.3.         היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות המוצר (כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהזמנה או בשל כל הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, יחולו ההוראות הבאות:

9.3.1.     הלקוח יפנה לחברה בהקדם האפשרי לאחר קבלת המוצר בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‎9.2 לעיל.

9.3.2.     החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והלקוח יחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבל אותו (במידה והמוצר סופק ללקוח במשלוח יתואם איסוף של המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה) עם זיכוי הלקוח, תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

9.4.         היה וביטול ההזמנה נעשה מכל סיבה אחרת, לרבות משום שהלקוח התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את ההזמנה (כולה או חלקה) יחולו ההוראות הבאות:

9.4.1.     ללקוח תעמוד הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר, במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 ו/או לקוח שמלאו לו 65 שנים ו/או לקוח שהוא עולה חדש  (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה) יהיה זכאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, כולל בדרך דיגיטלית כגון דוא”ל או צ’אט.

9.4.2.     בנוסף לזכות הביטול הקבועה בסעיף ‎9.4.1, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את מפגשי הייעוץ שנרכשו במסגרת חבילת השירותים ולא התקיימו (ולא עקב אי הופעה של הלקוח) ובמקרה כאמור יזוכה הלקוח בעלות מפגשי הייעוץ שלא התקיימו כמפורט בפרטי העסקה. מובהר כי בכל מקרה לא יתאפשר ללקוח לבטל הזמנת מוצרים, לרבות מוצרים הכלולים בחבילת השירותים, לאחר חלוף המועדים המפורטים בסעיף ‎9.4.1 לעיל.

9.5.         על לקוח המבקש לממש את זכותו לפי סעיף ‎9.4 לעיל לפנות לחברה בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות בסעיף ‎9.2 לעיל.

9.6.         החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, והצרכן יחזיר את המוצר, לאחר תיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה, למשרדי החברה לכתובת: רחוב מבואות 9א, סביון או במשלוח למחסני החברה. מובהר כי בכל מקרה עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הלקוח ותשולם על ידו. מובהר, כי מוצרי החברה הנם מוצרים רגישים ללחות וחום, אשר יש להקפיד על תנאי אחסנתם והובלתם, וכי אי הקפדה על כך עלולה לפגום במוצר ולשלול את זכותו של הלקוח לביטול העסקה. לפיכך, ממליצה החברה ללקוח לעשות שימוש בשירותי הבלדרות המומלצים על ידי החברה בתיאום עם שירות הלקוחות, או להחזיר בעצמו את המוצר לכתובת החברה דלעיל, וזאת אך ורק לאחר תיאום מראש עם שירות הלקוחות, תוך הקפדה יתרה על תנאי האחסון וההובלה.

9.7.         החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול הזמנה תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי / אמצעי התשלום אשר שימש לתשלום בעבור ההזמנה.

9.8.         במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, לספק מוצר ו/או חבילות שירותים ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל מועד עד אספקת ההזמנה ללקוח. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה אחרת כלשהי בגין ביטול ההזמנה.

9.9.         מובהר כי בכל מקרה ביטול הזמנה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ואין באמור בהוראות תקנון זה כדי לגרוע ממנו.

 1. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 1. ביקורת משתמשים על המוצר באתר

11.1.      ככל שלקוח מבקש לפרסם ביקורת למוצר מסוים באתר, הלקוח מצהיר כי הוא מחזיק במלוא הזכויות לתוכן ולמידע שהוא מבקש לפרסם (להלן יחד: “תוכן המשתמש”) כי הוא זכאי לפרסם את תוכן המשתמש וכי תוכן המשתמש הינו מדויק, לא סודי ואינו מהווה הפרה של הגבלות הכלולות בהסכם או זכויותיו צד שלישי.

11.2.      הלקוח מצהיר כי מידע אישי הוא בוחר להציג באופן ציבורי באתר עלול להיראות ולהיות בשימוש על-ידי אחרים. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתוכן המשתמש.

11.3.      מובהר כי בקשה של הלקוח לפרסום באתר אינה מחייבת את החברה לפרסמה והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם ו/או להסיר ו/או לחסום ו/או לערוך ו/או להעביר ו/או לנטרל ו/או למחוק תוכן משתמש מהאתר, עם או בלי הודעה ללקוח, ככל שהחברה סבורה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים הבאים:

11.3.1.   הוצאת דיבה, לעג, השמצה, לגלוג, עיקוב, הפחדה, איומים, הטרדה או התעללות בכל אדם, באיבה, על רקע גזעני, אתני או בכל אופן אחר;

11.3.2.   פרסום, העברה או קידום או הפצה של כל תוכן שהינו בלתי חוקי;

11.3.3.   הטרדה או איום נגד החברה או נגד אדם אחר;

11.3.4.   התחזות לאדם אחר או ניסיון להוליך שולל משתמשים באתר על-ידי קביעה כי המשתמש מייצג את החברה או צד שלישי בכל דרך שהיא.

11.3.5.   הפרה של זכויותיו של צד שלישי.

11.3.6.   העלאת מסרים לכל מטרה אחרת מביקורת על המוצרים, לרבות ומבלי הגבלה, פרסום, חומרים שיווקיים, או עשיית כל שימוש מסחרי;

11.3.7.   שימוש בכתובת אי-מייל שקרית או הסוואה בדרך אחרת של המקור ממנו מועלה תוכן המשתמש, לאתר או שימוש בכלים הגורמים לכתובת ה-IP  להיראות אנונימית, כגון גישה דרך שרת של צד שלישי;

11.4.      הלקוח מסכים כי החברה לא תהיה מחויבת או אחראית מכל סיבה שהיא לתוכן המשתמש, לרבות, אך ללא הגבלה, לטעויות בתוכן משתמש או לאובדן או נזק (כולל אובדן מוחלט) שנגרם לתוכן משתמש, להסרת, עדכון או חסימת תוכן משתמש, או לכל כישלון או עיכוב בהסרת תוכן משתמש. למען הסר ספק, אין לחברה כל התחייבות לאחסן, לשמור או לספק עותק מכל תוכן משתמש שמועלה לאתר.

11.5.      כל תוכן משתמש שהועלה לאתר (לאחר אישור החברה) יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח והוא מסכים כי הוא יחשב כאחראי לכל תוכן משתמש כאמור וכי החברה אינה מספקת כל הצהרה או הבטחה בקשר לדיוק, איכות או שלמות תוכן המשתמשים המועלה לאתר מובהר כי לא יהיה באישורה של החברה להעלאת תוכן המשתמש לאתר משום לקיחת אחריות כלשהי בקשר עם תוכן המשתמש וכי לחברה אין התחייבות חוזית ולא חלה עליה האחריות: (א) לאמת את זהות האנשים הנרשמים לאתר או עושים שימוש באתר; או (ב) לוודא או לפקח על תוכן משתמשים (למרות שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפקח על תוכן המשתמשים במידה ותחשוב שיש צורך בכך). כמשתמש באתר אנו ממליצים לפעול תחת ההנחה כי כל תוכן המשתמשים אינו מדויק.

 1. זכויות קניין רוחני

12.1.      האתר ותוכן האתר מסופקים כמו שהם (“AS IS”), לצורכי מתן מידע ללקוח ולשימוש אישי של הלקוח בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

12.2.      התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או תחת שימוש בהרשאה) של החברה.

12.3.      העתקה ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הלקוח, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה ללקוח הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל, חקיקה בינלאומית ואמנות בינלאומיות.

12.4.      סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים אשר מופיעים באתר (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר”), בין אם הם רשומים כסימני מסחר ובין אם לאו, הינם רכושה (או בשימוש בהרשאה)  של החברה. אין לראות בהצגת תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הלקוח לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

12.5.      הלקוח מצהיר ומאשר כי בבקשתו לפרסום תוכן משתמש באתר הוא מעניק לחברה רישיון לא בלעדי, בלתי-חוזר, עולמי, ללא הגבלת זמן, בלתי מוגבל, ניתן להמחאה, ליצירת רישיונות משנה, להעתיק, להכין יצירות נגזרות, לשפר, להפיץ, לפרסם, להסיר, לשמור, להוסיף, לעבד, לנתח, להשתמש (גם באופן מסחרי), בכל דרך הידועה כעת ובכל דרך שתפותח גם בעתיד, בכל תוכן המשתמש אותו הלקוח מפרסם באתר, לרבות ללא הגבלה, רעיונות, קונספטים, טכניקות או מידע, ללא כל צורך בהסכמה של הלקוח או הודעה ללקוח וללא כל צורך בתשלום ללקוח.

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

13.1.      האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הלקוח ליצור קשר ו/או “להוריד” תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות / מקושרות/מאוגדות/מסונפות/כלולות עם החברה. החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, אינם תומכים או מציגים או אחראים בכל הנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא בוצעה סקירה של התוכן באתרים אלו. לחברה אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ההתנהלות באתרי צדדים שלישיים. בנוסף, מובהר כי החברה אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרי צדדים שלישיים.

13.2.      החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרי צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים חיצוניים לאתר ובנוסף החברה אינה בהכרח סומכת ידה באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.

13.3.      לאור האמור לעיל, החברה ממליצה ללקוח להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו. הלקוח פוטר את החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתו באתר של צד שלישי.

 1. הגבלת אחריות

14.1.      הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס”AS AVILABLE” . ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות בחברה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.

14.2.      החברה תעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה עצמה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש על ידי הלקוח. מובהר כי בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

14.3.      בשום מקרה, החברה לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצרים ו/או לאתר ו/או לתקנון זה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של החברה לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר.

 1. סמכות שיפוט והדין החל

15.1.      תקנון זה והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

15.2.      הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתקנון זה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

 1. שונות

16.1.      כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.

16.2.      כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

16.3.      התקנון אינו חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

16.4.      שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

16.5.      העדר תוקף של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות התקנון בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-9645010 / 2493* (ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-18:00) או בכתב לכתובת רחוב מבואות 9א, סביון.